Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Szolgáltató: ActiveTender
Kft. székhelye: 8936 Zalaszentmihály, Kossuth utca 22., adószáma: 26304593-2-20,
cégjegyzékszám: 20-09-075979 email: info@activetender.hu, telefonszám: 06-20-393-7360,
mint adatkezelő, által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató
adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri a Szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal
arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Szabályzatban és a
hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására és kötelezi magát arra,
hogy a változtatásokról tájékoztatja az érintetteket.

4. Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató
a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

5. A Szabályzatban használt fogalmak – így különösen
• az érintett,
• a személyes adat,
• a hozzájárulás,
• az adatkezelő,
• az adatkezelés,
• adatfeldolgozó,
• adatfeldolgozás,
tartalma – eltérő rendelkezés hiányában – megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Értelmező
rendelkezéseiben foglalt fogalmak tartalmával.

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Név: ActiveTender Kft.
Székhely és levelezési cím: 8936 Zalaszentmihály, Kossuth utca 22.
Adószáma: 26304593-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-075979
Telefonszám: 06-20-393-7360
E-mail cím: info@activetender.hu
Adatfeldolgozó: az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

1. Tárhelyszolgáltatóként (activetender.hu weboldal üzemeltetője)
Név: Iwebs Kft.
Képviseli: Garamvölgyi Kornél
Adószám: 13862181-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-877126
E-mail cím: info@iwebs.hu
Weboldal: http://www.iwebs.hu/
Általa végzett művelet: Az iLX RootNET Kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti
adatfeldolgozási tevékenység végzésére szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott
törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény
10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem
hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

2. Könyvelőként
Név: Kontúr 3 Kft.
Képviseli: Záhorszky Györgyné
Adószám: 13033866-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-009436
E-mail cím: kontur3@t-online.hu
Weboldal: –
Általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak
megfelelő könyvelési fel-adatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA
• Az adatkezelésre a activetender.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található
internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz,
hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az
adatkezelés jogalapja Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal
használatával, regisztrációval, egyes adatlapok kitöltésével, vagy a kérdéses adatokra
vonatkozó egyéb önkéntes nyilatkozatával adja meg.
• Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, melynek
része a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás és tájékoztatás, a felhasználó
azonosítása, hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik azt a szolgáltatást kérték,
valamint promóciós játékokban való részvétel és a játék nyertesinek értesítése.
• A rögzítésre került adatok célja a szolgáltatások nyújtásának biztosításához belső statisztika
készítése, a technikai háttér- és ezzel együtt a felhasználói élmény fokozása, fejlesztése
valamint a felhasználók jogainak védelme. A Weboldal felhasználóiról készült statisztikákat
harmadik fél részére kizárólag a felhasználó személyére vonatkozó információtól megfosztva
szolgáltathat olyan formában, amelyből a felhasználó adataira következtetni nem lehet.
• A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel, kivéve, ha erről a felhasználó és Szolgáltató külön
megállapodást köt.
• A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért a
felhasználó felel. Felhasználó az e-mail címének megadásával egy időben felelősséget vállal
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást, így az erről az email címről történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
• Ha jogszabály hatóság vagy bíróság számára kötelező adatszolgáltatásra kötelezi a Szolgáltatót,
az adatszolgáltatás a felhasználó beleegyezése nélkül történik meg.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

Szolgáltató a következő adatokat rögzíti:
• utolsó látogatás dátuma,
• a felhasználói IP cím,
• a böngészőre vonatkozó adatok,
• a meglátogatott oldalak címe,
• valamint a vállalkozás felmérése űrlap esetében: cégnév, működés ideje, kapcsolattartó neve,
telefonszáma valamint e-mail címe.
• A szolgáltatás színvonalának növelése érdekében Szolgáltató a felhasználó számítógépén
felhasználó hozzájárulása esetén kis adatcsomagot, cookie-t helyezhet el. Ezek
nemkívánatosság esetén törölhetőek, illetőleg a böngészőben letilthatóak.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

• A Weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció
véglegesítése után kezdődik és annak törléséig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig,
visszavonásig tart.
• A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 24 hónapig tárolja.
• Az előző pont szerinti rendelkezés nem érinti a jogszabályban meghatározott megőrzési
kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb
módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
• Az adatokat Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat
nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

• A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e fejezetben
megadott elérhetőségek útján.
• Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül
írásban adja meg a kért tájékoztatást.
• A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben
Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez
esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján
szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
• A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) és bíróság előtt
érvényesítheti jogait.
• Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a
Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen
esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

• Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem
kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
• Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását kéri, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
• Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
• Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban
foglaltakat.
• Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal
összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – a
törvényben foglalt feltételek fennállása esetén – nem felel.
• Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett
információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek
jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
• Felhasználó az oldal további használatával igazolja, hogy az Adatkezelési Szabályzatot elolvasta
és elfogadta.
Budapest, 2018.06.11.